Regulamin bezpieczeństwa

Rejestracja

 1. Dzieci są przyprowadzane na konferencję przez swoich opiekunów od godz. 9.00 do 9.30. Obowiązuje zasada, że opiekunowie przebierają dziecko i wprowadzają do auli, gdzie rozpoczynają się zajęcia.
 2. Każde dziecko wraz ze swoim opiekunem jest zobowiązane do rejestracji, podczas której otrzyma koszulkę konferencji Devoxx4Kids klasyfikującą je do danej grupy wiekowej. Dziecko otrzymuje także identyfikator ze swoim imieniem i nazwiskiem.
 3. Każde dziecko ma obowiązek noszenia koszulki oraz identyfikatora podczas trwania konferencji.
 4. Opiekunowie dzieci, które mają alergie zaopatrują dzieci w posiłek na cały dzień. Posiłek odpowiednio zapakowany i opisany pozostawiają podczas rejestracji.

Odpowiedzialność podczas zajęć

 1. Dzieci przebywają pod opieką prelegentów wyłącznie w czasie trwania zajęć. Podczas przerw, tuż przed rozpoczęciem zajęć oraz zaraz po zakończeniu wszystkich zajęć pełną i wyłączną odpowiedzialność za dzieci ponoszą ich prawni opiekunowie.
 2. Dzieciom, które już weszły do sali, nie wolno podczas zajęć wychodzić z niej samowolnie, bez pozwolenia. Nie wolno im też samowolnie wychodzić z budynku, w którym odbywa się konferencja. Dziecko przez cały czas jest opieką wolontariuszy wyłącznie w trakcie trwania zajęć i tylko w pomieszczeniach sali ćwiczeniowej.
 3. W trakcie przerw wolontariusze organizują czas wolny dzieci, jednak jest to aktywność zastępcza, a odpowiedzialność za dzieci w trakcie przerw ponoszą ich opiekunowie.
 4. Podczas przerwy obiadowej (wg agendy wydarzenia) poszczególne grupy odprowadzane są do stołówki przez wolontariuszy.
 5. Poszczególne zajęcia mogą się odbywać w innych salach lub poza budynkiem (na dworze). Przemieszczanie się dzieci pomiędzy salami jest organizowane przez wolontariuszy. Przy przemieszczaniu się grupy pomiędzy salami dzieci ustawiają się parami i tak samo się przemieszczają.
 6. Po rozpoczęciu przerwy dzieci opuszczają salę, która na czas przerwy jest zamykana przez opiekuna sali (prelegenta).

Leczenie / sytuacje wyjątkowe

 1. W sytuacji zaistnienia wypadku na terenie przeznaczonym na konferencję, wolontariusz powiadamia natychmiast opiekunów dziecka i organizatorów konferencji, którzy podejmą stosowne do sytuacji działania.
 2. Dzieci z objawami choroby zakaźnej, gorączką, katarem, kaszlem, biegunką, wymiotami, wysypką, nie mogą uczestniczyć w konferencji do czasu przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o doprowadzeniu leczenia poza stadium zagrażające zdrowiu innych dzieci.
 3. Na terenie konferencji nie ma dostępu do sprzętu specjalistycznego umożliwiającego ratowanie życia i zdrowia dzieci, u których wystąpiły niepożądane skutki działania leków i w związku z tym prelegenci oraz wolontariusze nie mogą podawać lekarstw na zalecenie opiekunów. Konsekwentnie nie mogą także w żadnym wypadku podawać dziecku żadnych leków, maści oraz płynów farmakologicznych.
 4. Istnieje całkowity zakaz wnoszenia na imprezę broni, niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych oraz innych przedmiotów zagrażających zdrowiu lub bezpieczeństwu uczestników imprezy.
 5. W trakcie trwania konferencji będzie dostęp do osoby udzielającej pomocy medycznej, która dysponuje podstawowymi środkami medycznymi. Osoba ta nie będzie mogła udzielić dziecku pomocy bez zgody rodziców, będzie jednak posiadała podstawowe wyposażenie medyczne (plastry, woda utleniona, bandaż oraz inne).